วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Thailand the language tool for reading

Tripitaka 91
Devsenses Co., LTD.
ข้อมูลพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล 91เล่ม
พร้อมหัวข้อธรรม เพื่อเปิดเผยพระธรรมวินัยE-Tipitaka+ (ค้นหาพุทธวจน)
TouchSi Co., Ltd.
โปรแกรมสำหรับค้นหา
และเทียบเคียงพุทธวจนจากพระไตรปิฎกNāma Deva — Manussānaṁ
Profile Th., Rotor206.
แนวทางเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความรู้
และการใช้งานข้อมูลจากพระคัมภีร์ 
งานหนังสือ และเอกสารทางประวัติศาสตร์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.